Le   GAPHRSM   veu :

 • un mond just
  pour   tou   le   mond 
 • un mond ou tou le mond
  ê   trêté   de   la   mêm   fason 
 • un mond ou lê z' inkapasité
  ne   son   pa   un   n' obstakl  
  dan   la   vi   dê   pêrsone 
 • un mond où lê pêrsone
  ki   on   dê   z' inkapasité  
  partisip   é   viv  
  kom   tou   le   mond .

O   GAPHRSM,  
tou   lê   manbr  
partaj   lê   mêm   valer .           

Tou   lê   manbr  
vel   randr   le   mond   mêyer .

Tou   lê   manbr  
vel   randr   le   mond   aksêsibl
pour   lê   pêrsone   andikapé
é   ler   famiy .

O   GAPHRSM,  
on   travay   an   n' ékip

Le   GAPHRSM   chouazi   dê   z' aksion   a   fêr .

On   n'utiliz   lê   fors   de   tou   le   mond
pour   réglé   lê   problêm .

Lê   z' aksion   done   du   pouvouar,  
dê   mouayin  
é   du   supor   o   pêrsone   andikapé .

Lê   z' asosiasion   du   GAPHRSM
travay   pour :

 • doné de la formasion 
 • parlé o non dê pêrsone andikapé 
 • défandr lê droua dê pêrsone andikapé 
 • informé lê jan .

Le   GAPHRSM   vérifi  
ke   lê   pêrsone   konês   ler   droua .

Le   GAPHRSM   vérifi  
ke   lê   droua   dê   pêrsone   son   rêspêkté .

Le   GAPHRSM   travay   an   n' ékip  
avêk   d' otr   z' organism .

Tou   lê   manbr   du   GAPHRSM
on   lê   mêm   valer .

 • Il rêspêkt lê jan . 
 • Il z' êm parlé de fason sinsêr . 
 • Il kroua ke tou le mond ê kapabl
  de   fêr   kelke   choz . 
 • Il s' antrêd . 
 • Il travay an n' ékip . 
 • Il konprêne ke
  chak   manbr   ê   t' êkspêr  
  dan   kelke   choz .

Tou   lê   z'organism   du   GAPHRSM  
son   t' otonom .

Mê   kan   lê   z' organism   du   GAPHRSM  
son   t' ansanbl,  
il   son   trê   for .

Le   GAPHRSM   organiz   dê   z' événeman
pour   fêr   konêtr   lê   pêrsone   andikapé .

Le   GAPHRSM   partisip   a   dê   z' événeman  
pour   fêr   konêtr   lê   pêrsone   andikapé .